Ce vom fi…

<> Virgiliu Popescu, ANALIZA SWOT În urma analizei activitatii pe perioada 2003-2005 si a situatiei actuale în Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu, judetul Gorj, se constata urmatoarele: PUNCTE TARI: * Scoala dispune de personal calificat în general de resurse umane de valoare – majoritatea cadrelor didactice cu gradul didactic I, doi doctori în specialitatile stiinte filologice si istorie. Personalul secretariat specializat în utilizarea calculatorului. Media de vârsta a colectivului este de 40 ani – vârsta propice afirmarii profesionale depline; * Materialul uman (elevii) cu care se lucreaza are valoare ridicata – mediile minime de intrare în urma examenelor în jur de 9,00; * Baza materiala cu accent pe disciplinele informatica, fizica, chimie si biologie. PUNCTE SLABE: * Comoditatea unor cadre didactice, viziunea rutiniera si, uneori, lipsa spiritului de echipa; * Nefinalizarea schimbului de generatii în colectivul de cadre didactice; * Neimplicarea tuturor angajatilor la nivelul maxim în realizarea sarcinilor de serviciu; * Neîmpliniri în activitatea de formare continua; * Nesincronizarea activitatilor de întretinere a bazei materiale cu celelalte unitati scolare din incinta complexului scolar. OPORTUNITATI: * Necesitatea realizarii unui CDS atractiv si diversificat; * Încheierea de contracte cu agentii economici în vederea realizarii de fonduri extrabugetare prin folosirea adecvata a spatiului excedentar; * Modernizarea bazei materiale existente; * Adoptarea unui stil managerial adecvat; * Realizarea unei autonomii financiare pe anumite directii; * Obtinerea de rezultate deosebite în concursurile scolare; * Realizarea unor parteneriate cu diverse organisme locale, * Introducerea unitatii scolare în circuitul international scolar prin realizarea unor programe educationale cu unitati scolare din Comunitatea Europeana; * Cresterea numarului de elevi din „zona foarte bine” (medii generale peste 9,00); * Realizarea unui plan de scolarizare realist în functie de cererea pietei si nevoile scolii; * Realizarea unui parteneriat real profesor – elev. AMENINTARI: * Cantonarea unitatii de învatamânt în profile traditionale; * Inertia unor cadre didactice, viziunea rutiniera; * Lipsa de flexibilitate în relatiile cu elevii. * Având în vedere analiza SOWT, ne propunem urmatoarele : INTENTII CONCRETE: A. DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE * Dezvoltarea bazei didactice prin amenajarea a înca doua laboratoare de informatica (în acest mod vor exista patru astfel de locatii); * Amenajarea laboratoarelor de fizica si chimie existente la standarde moderne; * Realizarea unei biblioteci moderne, informatizate cu sala de lectura; * Proiectarea si realizarea unui laborator de chimie conform cerintelor unui învatamânt modern la standarde europene; * Amenajarea la standarde superioare a unui cabinet de geografie si un cabinet de istorie si stiinte sociale în totalitate informatizate; * Amenajarea unei baze sportive în aer liber la standarde europene; * Dotarea Colegiului cu statie de radiodifuziune locala; * Reabilitarea si dotarea cu mobilier modern a etajului II din Caminul – internat pentru a fi introdus în circuitul turistic scolar; * Reorganizarea spatiului de acces în incinta Colegiului: * miniparculet; * spatiu de parcare; * cladire post – control agenti de paza; * alee de acces. * Amenajarea unui cabinet de documentare si perfectionare a limbilor straine în vederea integrarii europene. B. PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV SI FORMAREA CONTINUA * Introducerea sistemului AEL educational; * Instruirea întregului personal didactic în utilizarea tehnicii de calcul; * Integrarea orelor din toate ariile în sistem informatizat; * Formarea grupelor de excelenta si stabilirea unui program eficient de pregatire a elevilor pentru concursurile scolare; * Obtinerea de rezultate foarte bune la examenele nationale; * Realizarea unei palete cât mai largi de activitati extrascolare atât cu elevii externi cât si cu cei interni; * Stabilirea unui parteneriat real scoala-familie; * C.D.S. adecvat; * Pregatirea pentru viata si integrarea în U.E. C. PARTENERIATE SI PROGRAME INTERNE SI INTERNATIONALE * Stabilirea de relatii profesionale cu unitati scolare din tara si strainatate; * Participarea elevilor la concursuri organizate la nivel national si regional; * Formarea de colective de profesori pentru elaborarea de lucrari de specialitate; * Stabilirea de parteneriate profesionale si realizarea unui program educational tip SOCRATES si eventual COMENIUS; * Baza materiala si didactica buna si foarte buna; * Conditii ambientale decente; * Realizarea unui colectiv – tip familie – cu o structura organizatorica tip retea; * Întretinerea localului scolii prin reparatii curente efectuate cu finantare de la buget repectiv din fonduri extrabugetare; * Modernizarea bazei sportive în aer liber si a spatiilor de camin si cantina; * Amenajarea cabinetului de consiliere.