Regulamentul C.E.A.C. 2014-2018

           

COLEGIUL NAȚIONAL

„Ecaterina Teodoroiu”

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI

ASIGURAREA CALITĂŢII

An școlar 2014-2015

CUPRINS:

 

CAPITOLUL I OBIECTIVELE CEAC ȘI LOCUL ÎN ORGANIGRAMA UNITĂȚII ȘCOLARE

CAPITOLUL II CALITATEA DE MEMBRU CEAC ȘI PROCEDURA DE SELECȚIE A MEMBRILOR CEAC

CAPITOLUL III – ÎNFIINȚAREA ȘI COMPLETAREA CEAC

CAPITOLUL IV – ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ALE MEMBRILOR

CAPITOLUL V – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR, RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI

CAPITOLUL VI - DOCUMENTE ELABORATE DE CEAC ȘI MODUL DE COMUNICARE CU ORGANISMELE DE CONDUCERE – CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECȚIUNEA ȘCOLII, CU PERSONALUL ȘCOLII ȘI CU CELELALTE PĂRȚI INTERESATE

CAPITOLUL  VIII - DISPOZIŢII  FINALE

 

CAPITOLUL I

 

OBIECTIVELE CEAC

ȘI LOCUL ÎN ORGANIGRAMA UNITĂȚII ȘCOLARE

 

Art. 1

(1) Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) este un organism de asigurare internă a calității educației furnizate de Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu , înființată în baza următorului cadru legal:

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005, privind asigurarea calității, Art. 11 și Art. 12
 • OUG 75/2005 privind asigurarea calității în educație
 • ROFUIP aprobat prin OMEdC Nr. 4925/2005

(2) Misiunea Comisiei este de a efectua evaluarea internă a calității serviciilor educaționale oferite de Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu, cu scopul de:

 • a atesta capacitatea unității furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor și standardele de calitate, prin activități de evaluare;
 • a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale în învățământul preuniversitar;
 • a îmbunătăți calitatea întregii activități din școală;
 • a asigura informarea și evaluarea gradului de satisfacție a tuturor factorilor implicați în procesul de învățământ (elevi, părinți, cadre didactice, personal didactic și auxiliar, comunitatea locală etc.)
 • a revizui și optimiza politicile și strategiile educaționale la nivelul instituției de învățământ;

Art. 2  Obiectivele CEAC

(1) Obiectivul major al conducerii în domeniul calității îl constituie  conceperea şi implementarea unui sistem de management al calității eficient, bazat pe o structură organizatorică şi a documentației corespunzătoare, care să permită monitorizarea - evaluarea, intervenția corectivă – preventivă şi îmbunătățirea continuă a calității.

(2) Obiectivele CEAC vizează:

 • realizarea evaluării interne a instituției de învățământ, a măsurii în care aceasta și programul său îndeplinesc standardele de calitate
 • coordonarea aplicării procedurilor și a activităților de evaluare și asigurare a calității;
 • implementarea sistemului de management al calității
 • elaborarea rapoartelor de evaluare internă privind calitatea educației furnizate de Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu pe baza standardelor
 • evaluarea, analiza și propunerea de acțiuni de îmbunătățire

           Art.3. CEAC se află în relație de colaborare cu reprezentanții conducerii școlii.

 

CAPITOLUL II

CALITATEA DE MEMBRU CEAC ȘI PROCEDURA DE SELECȚIE A MEMBRILOR CEAC

 

Art. 4.

 • CEAC are în componență 9 membri, astfel:
Nr. crt. Calitatea în comisie
1 Coordonator – profesor Preoteasa Carmen Florina
2 Secretar – profesor Cantemir Liliana
3 Membru – profesor Zaharia Claudia
4 Membru – profesor Tatomir Cristina
5 Membru – profesor Olaru Valentin
6 Membru – profesor Talabă Dan
7 Membru – Reprezentant al sindicatului profesor  Huica Constantin
8 Membru- Reprezentant al Primăriei Ing, Popescu Aurel
9 Membru – reprezentant al Comitetului de părinţi Baloșin Viorica
10 Membru – reprezentant al Consiliului reprezentativ al elevilor Pîrvulescu Lucian

 

 • Membrii CEAC nu pot îndeplini funcții de conducere, cu excepția persoanei care asigură conducerea ei operativă (cf. art 11, alin (9) din OUG NR. 75/12.07.2005)
 • Membrii C.A. nu pot face parte din CEAC
 • Nu se admit membri-cameleon (adică un cadru didactic al școlii să fie simultan reprezentant al părinților și/sau al Consiliului Local)
 • Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea educației furnizate
 • Conducerea operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta. Coordonatorul poate avea o funcție de conducere, poate fi membru în CA sau poate fi orice alt cadru didactic.
 • Coordonatorul CEAC este membru al comisiei.
 • Membrul C.E.A.C., reprezentant al corpului profesoral trebuie să fie:
 1. a) bine pregătit profesional, titular al Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu, având, cel puțin, gradul didactic II;
 2. b) cu buna reputație în şcoală şi comunitate;
 3. c) cu rezultate obținute de către elevi şi către sine, prin care a sporit prestigiul scolii;
 4. d) deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou;
 5. e) adept al principiilor calității, al muncii de calitate;
 6. f) preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaționale;
 7. e) bun organizator;
 8. g) fire neconflictuală;
 9. h) ținută morală impecabilă;
 10. i) ataşat de copii, comunicativ, empatic.

 

(9) Membrii CEAC sunt desemnați pe baza procedurii existente la nivelul unității școlare, urmărindu-se următoarele etape:

 1. a) apelul către cadrele didactice din şcoală;
 2. b) afişarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească;
 3. c) depunerea unei cereri/ scrisori de intenție a cadrelor didactice, însoțite de curriculum vitae şi raport de activitate;
 4. d) analiza cererilor depuse de cadrele didactice, realizarea listei în Consiliul de Administrație şi completarea listei cu propuneri din partea Consiliului de Administrație;
 5. e) prezentarea candidaților în consiliul profesoral;
 6. d) argumentarea, de către candidați, a oportunității opțiunii lor, precum şi a unor propuneri de îmbunătățire a activității din scoală pe un anumit domeniu;
 7. e) alegerea de către consiliul profesoral, prin vot secret, a reprezentanților cadrelor didactice;
 8. f) afişarea rezultatelor

 

CAPITOLUL III

ÎNFIINȚAREA ȘI COMPLETAREA CEAC

 

Art. 5

(1) La nivelul Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu ființează Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitătii (CEAC).

(2) Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității.

(3)  Mandatul membrilor aleşi din Comisia pentru Evaluarea şi Asigurare a Calității este de minim 2 ani.

(4) Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre următoarele condiții:

 1. a) pensionare / transferare / restrângere a activității din Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu;
 2. b) dobândirea unei funcții de conducere sau includerea în consiliul de administrație;
 3. c) cerere personală motivată de renunțare a participării la această comisie;
 4. d) încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului comportamental, codului civil sau penal;
 5. e) sancționarea în urma abaterilor / încălcării normelor;
 6. f) condamnarea persoanei pe baza unei hotărâri judecătoreşti;
 7. g) neîndeplinirea atribuțiilor în cadrul CEAC.

(5) In cazul în care unul dintre membrii comisiei își pierde/renunță la această calitate, el va fi înlocuit cu un alt membru, ales conform procedurii de la art 4, alin (9). Completarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității se va realiza de câte ori est e cazul..

 

Art. 6

În cazul schimbării prevederilor legislației în vigoare, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității este obligată să se dizolve sau să-şi modifice componența sau să se adapteze noilor cerințe.

CAPITOLUL III –

RESPONSABILITĂȚILE PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL LICEULUI

 

Art. 7

Conducătorul  organizației  este direct responsabil de calitatea educaiei furnizate.

Art. 8

Comisia pentru Evaluare si  Asigurarea Calitătii este un organism colectiv de lucru care identifică, analizează şi propune soluții şi decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu”. Ea constituie o structură funcțională suport la nivel de unitate şcolară, asamblând resursele umane necesare proiectării, implementării şi susținerii Sistemului de Management al Calității.

Art. 9

La nivelul catedrei / comisiei / compartimentului / serviciului  responsabilitățile  privind Sistemul de Management al Calitătii sunt:

 1. a) responsabilul ariei curriculare are auto ritatea si responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate in cadrul ariei curriculare
 2. b) responsabilul de catedră/responsabilul comisiei metodice, în calitate de responsabil pentru calitate, urmăreşte la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale si specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea si desfăsurarea evaluărilor /auditurilor interne si a evaluărilor individuale.
 3. c) şeful compartimentului/serviciului administrativ are autoritatea si responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor din cadrul sectorului administrativ respectiv.

Art. 10

(1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității este alcătuit din 9 persoane, după cum urmează:

 1. a) coordonator C.E.A.C., numit de către director
 2. b) secretar C. E. A. C., numit de către coordonatorul C .E. A.C.
 3. c) membri C. E. A.C.

(2) Atribuțiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de coordonatorul comisiei.

Art. 11

(1) Comisia se întruneşte în şedință o dată la două luni, conform graficului, respectiv în şedință extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea coordonatorului C.E.A.C. sau a două treimi din numărul membrilor săi.

(2) Şedințele ordinare ale CEAC sunt statutar constituite in cazul intrunirii a cel putin două treimi din totalul membrilor

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, C.E.A.C. adoptă hotărâri prin  votul a două treimi din numărul membrilor săi prezenti.

Art. 12.

 • CEAC are următoarele atribuții generale:
 • realizează Strategia de evaluare a calității
 • elaborează planul operațional
 • elaborează planul de îmbunătățire
 • întocmește Raportul anual de evaluare internă a calității educației și instrumentele necesare evaluării interne a calității educației
 • Raportul anual va fi prezentat în CP, va fi publicat pe pagina web a școlii și pe platforma calitate.aracip.eu la termenele stabilite.
 • Comisia coordonează, monitorizează și evaluează aplicarea procedurilor și activităților de autoevaluare instituțională privind calitatea serviciilor educaționale furnizate de instituția de învățământ, aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.
 1. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă a infrastructurii disponibile, definită prin următoarele criterii: structurile instituționale, administrative și manageriale; baza materială; resursele umane
 2. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: conţinutul programelor de studiu; conţinutul programelor de studiu; rezultatele învăţării; activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică după caz; activitatea financiară a organizaţiei.
 3. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri privind asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate;proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele si calificările oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

(4) CEAC aduce la indeplinire propunerile venite din partea ISJ Gorj , MEN sau ARACIP, privind măsurile de îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar

(5) Cooperează cu: ISJ Gorj, cu ARACIP

 

CAPITOLUL IV –

ORGANIZAREA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI

ASIGURAREA CALITĂȚII

Art. 12

Hotărârile C.E. A. C. se fac publice prin afiar e la avizierul liceului, prin postare pe site -ul liceului si prin trimiterea

deciziilor catedrelor /comisiilor metodice/ compartimentelor/ serviciilor ce trebuie să indeplinească aceste hotărâri.

Art. 13

(1)C. E. A. C. are obligatia de a informa, lunar sau ori de câte ori este nevoie, Consiliul de  Administrație şi direcțiunea şcolii  asupra procedurilor urmărite si a activitătilor de evaluare efectuate, precum si a rezultatelor acestora.

(2) C. E. A. C. are obligația să informeze periodic personalul scolii si celelalte părti interesate asupra procedurilor urmărite si a activitătilor de evaluare efectuate, precum si a rezultatelor acestora.

Art. 14

(1) Procedura de culegerea datelor privind activitățile desfăşurate se va face prin:

 1. a) aplicarea de chestionare directorilor, responsabililor comisiilor metodice, cadrelor didactice, elevilor părintilor, reprezentantilor comunității locale;
 2. b) observarea activitătilor extrascolare;
 3. c) analiza documentelor scolare;
 4. d) analiza rapoartelor catedrelor/comisiilor /compartimentelor din liceu.

Art. 15

Activitatea membrilor C.E.A.C. poate fi evaluată de către Consiliul de Administrație al şcolii, reprezentanții ISJ Gorj  sau A.R.A.C.I.P., prin analiza planului operațional propus, prin analiza documentelor conținute de dosarul comisiei, prin analiza raportului de evaluare internă a calității, prin discuții directe cu membrii comisiei etc.

Art. 16

Membrii C.E.A.C. pot fi revocați din  funcție  prin decizie a coordonatorului C. E.A. C. sau a directorului liceului în următoarele situații:

 1. a) prin absența nejustificată de la două şedințe consecutive sau de la trei sedinte intr un an calendaristic;
 2. b) dacă se află in imposibilitatea de a indeplini atribuiile , din diferite motive, pe o perioadă mai mare de 90 zile;
 3. c) ca urmarea a ne indeplinirii atributiilor delegate de coordonator sau a indeplinirii nesatisfăcătoare a acestora;
 4. d) ca urmarea a incălcării Codului de Etică Profesională in evaluare;
 5. e) în caz de incompatibilitate;
 6. f) sancționarea in urma abaterilor / încălcării normelor, conform legislației învățământ preuniversitar;
 7. g) condamnarea persoanei pe baza unei hotărâri judecătoreti

Art. 17

(1) Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitătii poate fi remunerată, cu respectarea legislației în vigoare;

(2) În situația în care nu sunt remunerați, membrii comisiei vor avea prioritate la premii şi distincții la nivel de şcoală.

Art. 18

(1) Spatiul de lucru pentru C. E. A. C se regăsește în cadrul liceului și este echipat cu mobilier şi echipamente de birotică, necesare desfăşurării activității şi arhivării.

(2) Liceul are asigura consumabilele (hârtie xerox, CD-uri etc.).

 

CAPITOLUL V - OBIECTIVELE C.E.A.C.

 

CAPITOLUL VI - METODOLOGIA ASIGURĂRII CALITĂTII

 

Art. 19

În cadrul Colegiului Național Ecaterina Tedoroiu, Tg-Jiu calitatea serviciilor educaționale este asigurată  prin:

 1. a) Planificarea activităilor de prestare a serviciilor educationale;
 2. b) Monitorizarea proceselor didactice;
 3. c) Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice;
 4. d) Evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice;
 5. e) Îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație oferite de către liceu.

 

 

Art. 20

(1) Metodologia asigurării calității în educație se bazează pe relațiile ce se stabilesc între următoarele componente:

 1. a) criterii;
 2. b) standarde şi standarde de referință;
 3. c) indicatori performanță;
 4. d) calificări.

 (2) Evaluarea monitorizarea şi îmbunătățirea rezultatelor proceselor  didactice în cadrul Colegiului Național “Ecaterina Teodoroiu” se realizează, potrivit documentației sistemului de management al calității adoptate, astfel:

 1. a) evaluarea satisfacției clienților şi a celorlalte părți interesate de serviciile educaționale oferite de liceu;
 2. b) auditul intern al sistemului de management al calității;
 3. c) monitorizarea si evaluarea proceselor didactice;
 4. d) ținerea sub control a neconformitătilor;
 5. e) acțiuni corective şi preventive.

 

 

CAPITOLUL VII - ATRIBUTIILE C.E.A.C. ŞI ALE MEMBRILOR SĂI

 

           Art. 21

Atribuțiile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii sunt:

 1. a) elaborează si coordonează aplicarea procedurilor si activitătilor de evaluare si asigurare a calitătii, aprobate de conducerea unității şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, în mod periodic sau când apare o necesitate specifică sau nouă;
 2. b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învățământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştința tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziția evaluatorului extern;
 3. c) elaborează propuneri de îmbunătățire calității educației;
 4. d) cooperează cu agentia română specializată pentru asigurarea calitătii, cu alte agenții şi organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.

 

Art. 22

(1) Coordonatorul C.E.A.C. asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă fiind realizată de directorul Colegiului Național “Ecaterina Teodoroiu”.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calității.

 

 

 

Art. 23

Coordonatorul CEAC are următoarele atribuții principale:

 1. a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unității, ISJ Gorj, MEN, ARACIP, cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice din țară şi din străinătate, cu orice instituție, organism etc. interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
 2. b) numeşte secretarul comisiei, în condițiile prezentului regulament;
 3. c) stabileşte atribuțiile membrilor comisiei;
 4. d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării;
 5. e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unității învățământ preuniversitar;
 6. f) informează conducerea unității, ISJ Gorj, MEN, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unitătii de invătamânt preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referință, precum şi a standardelor proprii, Colegiului Național “Ecaterina Teodoroiu” şi propune masuri de ameliorare;
 7. g) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unitătii de învățământ şi ale activităților desfăşurate prin inspectie şcolară şi de evaluare instituțională de către ISJ Gorj pe care le înaintează atât directorului unitătii, Consiliului de Administratie, consiliului profesoral, Gorj, directiilor de specialitate din cadrul MEN si ARACP;
 8. h) aprobă evaluarea anuală a performanelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale
 9. i) îndeplineşte orice alte stabilite in sarcina sa de către ISJ Gorj, ARACIP si MEN.

Art. 24

Secretarul CEAC are următoarele atribuții principale:

 1. a) asigură informarea membrilor comisiei despre tematica intalnirilor de lucru;
 2. b) rezolvă problemele operative ce intervin in activitatea comisiei;
 3. c) asigură armonizarea grupurilor de lucru ale Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calității.

 

Art. 25

Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității îşi desfăşoară activitatea conform atribuțiilor din fişa postului, având următoarele atribuții:

 1. a) elaborează politici si proceduri pentru fiecare domeniu al activitătii din Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu”,
 2. b) revizuiesc si optimizează politicile si procedurile elaborate;
 3. c) elaborează fise si instrumente de autoevaluare;
 4. d) reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calității;
 5. e) întocmesc rapoarte şi note de constata re i propun măsuri corective si preventive;
 6. f) participă la intocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 7. g) colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIȚII FINALE

Art. 26

(1) În funcție de activitățile derulate în cadrul C. E. A. C., se pot constitui subcomisii de lucru speciale, in care pot fi incluse si persoane ce nu sunt membre ale C.E. A. C.; subcomisia este monitorizată de către director, directorul-adjunct sau coordonatorul C.E.A.C.

(2) Programul, procedurile și instrumentele de lucru vor fi stabilite in prima  şedință şi vor fi supuse aprobării directorului, directorului-adjunct sau coordonatorul C.E.A.C., după caz.

 

Art. 27

Orice control sau evaluare externă a calității, din partea ISJ Gorj, MEN, ARACIP se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea şcolară.

 

Art. 28

Documentele Sistemului de Management al Calitătii sunt gestionate de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calității fiind compuse din:

 1. a) Regulament privind functionarea Comisiei pentru Evaluarea Asigurarea Calitătii;
 2. b) Strategia de evaluare internă a calității;
 3. c) Proceduri (manualul calitătii si ghidul);
 4. d) Lista membrilor Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitătii;
 5. e) Lista personalului responsabil privind calitatea pe catedre si servicii;

Art. 29

(1) Regulamentul de Organizare şi Funcționare a Comisiei pen tru Evaluarea si Asigurarea Calității şi modificările lui se aprobă de Consiliul de Administraie prin vot deschis, cu majoritate simplă;

(2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare a CEAC intră în vigoare din momentul adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administrație;

(3) Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, aplicarea prezentului devenind obligatorie.

(4) Coordonatorul CEAC are obligația de a aduce la cunoştința tuturor părților interesate prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia.

 

Director,                                                                             

Prof. dr. Gheorghe Nichifor                                        

 

 

Aprobat,

Consiliul de Administrație