BIBLIOGRAFIE CONCURS POSTURI VACANTE

august 25, 2016 | Publicat de | Reply Info
BIBLIOGRAFIE: Post    administrator     patrimoniu.     * LEGEA nr.98 / 2016 - privind achizițiile publice, * HG 395 / 2016  - Norme metodologice de aplicare  a Legii nr.98 / 2016 * H.G nr. 276/2013 - privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; * O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri; * O.M.F.P nr. 2634 / 05.11.2015 - privind documentele financiar-contabile, * LEGEA nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; * ORDIN nr. 5115/2014 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;(ROFUIP) * LEGEA nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare; * LEGEA nr.307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ; * LEGEA nr.333/2003 - republicată  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.   PREȘEDINTE  COMISIE  CONCURS       Bibliografie: Concurs post pedagog școlar     1.Legea educatii nr 1/ 2011,inclusiv statutul personlului didactic, 2.Regulamentul de Ordine Interioara al Colegiului Național ,,Ecaterina Teodoroiu,,Tg – Jiu, - Constantin Cucos, Pedagogie, editura Polirom 2008 - Capitol     * Relationare si comunicare eficientă, -Ion Ovidiu Panisoara , Comunicarea eficienta, editura Polirom 2014 -Capitolele * Formele comunicarii * Bariere in comunicare * Conflictul, tehnici folosite in conflict * Negocierea si medierea * Comunicarea in cadrul grupului prin metode interactive * Conducerea si rolurile in cadrul grupului         PREȘEDINTE COMISIE CONCURS   BIBLIOGRAFIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE La Colegiul Național,,Ecaterina Teodoroiu’’ Tg – Jiu       1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,    - Cap.IV  - Obligațiile lucrătorilor;   2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE:    - Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,   3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252)  
  1. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA
 
  1. INSTRUCȚIUNI PROPRI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE.
                                                        PREȘEDINTE COMISIE CONCURS                                                           

Publicat in: : Uncategorized