Concurs ocupare post temporar vacant – muncitor calificat – electrician

decembrie 10, 2019 | Publicat de Info

        COLEGIUL NAȚIONAL ,, ECATERINA TEODOROIU,,  cu sediul în TÂRGU – JIU, strada  1 DECEMBRIE 1918, nr. 29, județul GORJ.organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Gorj prin adresa nr. 23539 / 06.11.2019, concurs ce se va desfășura cu respectarea prevederilor  H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

 • Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN, post temporar vacant, contractual, pe perioadă determinată.
 • Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
 1. a) are cetatenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
   d) are capacitate deplină de exercițiu;
   e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
   f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
   g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 • Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Postliceale de specialitate,

– Alte calificări: Autorizație de pază,

– Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: Nu se solicită.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de:  16 ianuarie 2020 , ora 9.00, la sediul  instituției.
 • proba practică în data de: 16 ianuarie 2020, ora 12.00, la sediul  instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact:  Secretariat / telefon 0253 210 235

 

 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Jr. Banciulea Ion

 

COLEGIUL NAȚIONAL,,ECATERINA  TEODOROIU,, TG – JIU

CONCURS POST VACANT PERIOADĂ DETERMINATĂ – 16.01.2020

 

 

* MUNCITOR  CALIFICAT  ELECTRICIAN.

     

    PERIOADA INSCRIERE : 11.12.2019 – 17.12.2019

 

ETAPA DATA OBSERVAȚII
Selecția dosarelor 19.12.2019   orele  10.00 Sediul unității
Afișarea rezultatelor in urma selecției dosarelor 19.12.2019   orele  12.00 Sediul unității
Proba scrisă 16.01.2020  orele 09.00 Sediul unității
Proba practică 16.01.2020  orele 12.00 Sediul unității
Afișarea rezultatelor concursurilor 16.01.2020  orele 15.00 Sediul unității
Depunerea contestațiilor (se poate contesta doar nota obținută la lucrarea scrisă) 17.01.2020  orele

        08.00 – 10.00

Sediul unității
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 17.01.2020     orele 12.00 Sediul unității

 

 

NOTĂ:

 1. HG.286 / 2011, art.29, alin.3, lit.a

              ,, Sunt declarați admiși pentru proba practică, candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

 1. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba practică.
 2. Se consideră ADMIȘI candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

 SECRETAR ȘEF CNET,

Jr.Banciulea  Ion

Publicat in: : Uncategorized