Ce vom fi…

<>

Virgiliu Popescu,

ANALIZA SWOT

În urma analizei activitatii pe perioada 2003-2005 si a situatiei actuale în Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu, judetul Gorj, se constata urmatoarele:

PUNCTE TARI:

* Scoala dispune de personal calificat în general de resurse umane de valoare – majoritatea cadrelor didactice cu gradul didactic I, doi doctori în specialitatile stiinte filologice si istorie. Personalul secretariat specializat în utilizarea calculatorului. Media de vârsta a colectivului este de 40 ani – vârsta propice afirmarii profesionale depline;
* Materialul uman (elevii) cu care se lucreaza are valoare ridicata – mediile minime de intrare în urma examenelor în jur de 9,00;
* Baza materiala cu accent pe disciplinele informatica, fizica, chimie si biologie.

PUNCTE SLABE:

* Comoditatea unor cadre didactice, viziunea rutiniera si, uneori, lipsa spiritului de echipa;
* Nefinalizarea schimbului de generatii în colectivul de cadre didactice;
* Neimplicarea tuturor angajatilor la nivelul maxim în realizarea sarcinilor de serviciu;
* Neîmpliniri în activitatea de formare continua;
* Nesincronizarea activitatilor de întretinere a bazei materiale cu celelalte unitati scolare din incinta complexului scolar.

OPORTUNITATI:

* Necesitatea realizarii unui CDS atractiv si diversificat;
* Încheierea de contracte cu agentii economici în vederea realizarii de fonduri extrabugetare prin folosirea adecvata a spatiului excedentar;
* Modernizarea bazei materiale existente;
* Adoptarea unui stil managerial adecvat;
* Realizarea unei autonomii financiare pe anumite directii;
* Obtinerea de rezultate deosebite în concursurile scolare;
* Realizarea unor parteneriate cu diverse organisme locale,
* Introducerea unitatii scolare în circuitul international scolar prin realizarea unor programe educationale cu unitati scolare din Comunitatea Europeana;
* Cresterea numarului de elevi din „zona foarte bine” (medii generale peste 9,00);
* Realizarea unui plan de scolarizare realist în functie de cererea pietei si nevoile scolii;
* Realizarea unui parteneriat real profesor – elev.

AMENINTARI:

* Cantonarea unitatii de învatamânt în profile traditionale;
* Inertia unor cadre didactice, viziunea rutiniera;
* Lipsa de flexibilitate în relatiile cu elevii.
*

Având în vedere analiza SOWT, ne propunem urmatoarele :

INTENTII CONCRETE:

A. DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE

* Dezvoltarea bazei didactice prin amenajarea a înca doua laboratoare de informatica (în acest mod vor exista patru astfel de locatii);
* Amenajarea laboratoarelor de fizica si chimie existente la standarde moderne;
* Realizarea unei biblioteci moderne, informatizate cu sala de lectura;
* Proiectarea si realizarea unui laborator de chimie conform cerintelor unui învatamânt modern la standarde europene;
* Amenajarea la standarde superioare a unui cabinet de geografie si un cabinet de istorie si stiinte sociale în totalitate informatizate;
* Amenajarea unei baze sportive în aer liber la standarde europene;
* Dotarea Colegiului cu statie de radiodifuziune locala;
* Reabilitarea si dotarea cu mobilier modern a etajului II din Caminul – internat pentru a fi introdus în circuitul turistic scolar;
* Reorganizarea spatiului de acces în incinta Colegiului:
* miniparculet;
* spatiu de parcare;
* cladire post – control agenti de paza;
* alee de acces.
* Amenajarea unui cabinet de documentare si perfectionare a limbilor straine în vederea integrarii europene.

B. PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV SI FORMAREA CONTINUA

* Introducerea sistemului AEL educational;
* Instruirea întregului personal didactic în utilizarea tehnicii de calcul;
* Integrarea orelor din toate ariile în sistem informatizat;
* Formarea grupelor de excelenta si stabilirea unui program eficient de pregatire a elevilor pentru concursurile scolare;
* Obtinerea de rezultate foarte bune la examenele nationale;
* Realizarea unei palete cât mai largi de activitati extrascolare atât cu elevii externi cât si cu cei interni;
* Stabilirea unui parteneriat real scoala-familie;
* C.D.S. adecvat;
* Pregatirea pentru viata si integrarea în U.E.

C. PARTENERIATE SI PROGRAME INTERNE SI INTERNATIONALE

* Stabilirea de relatii profesionale cu unitati scolare din tara si strainatate;
* Participarea elevilor la concursuri organizate la nivel national si regional;
* Formarea de colective de profesori pentru elaborarea de lucrari de specialitate;
* Stabilirea de parteneriate profesionale si realizarea unui program educational tip SOCRATES si eventual COMENIUS;
* Baza materiala si didactica buna si foarte buna;
* Conditii ambientale decente;
* Realizarea unui colectiv – tip familie – cu o structura organizatorica tip retea;
* Întretinerea localului scolii prin reparatii curente efectuate cu finantare de la buget repectiv din fonduri extrabugetare;
* Modernizarea bazei sportive în aer liber si a spatiilor de camin si cantina;
* Amenajarea cabinetului de consiliere.