Program + dosar concurs

martie 27, 2017 | Publicat de Info

COLEGIUL NAȚIONAL,,ECATERINA TEODOROIU,, TG – JIU
CONCURS: 2 POSTURI VACANTE – 20.04.2017

* MUNCITORI CALIFICATI REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE:

* 1 POST – INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE,
* 1 POST – CONSTRUCTOR FINISOR.

PERIOADA INSCRIERE : 27.03.2017 – 07.04.2017

ETAPA DATA OBSERVAȚII

Depunere dosare
27.03.2017 – 07.04.2017 Sediul unității / secretariat /
zile lucrătoare
08.00 – 20.00
Selecția dosarelor 12.04.2017 orele 10.00 Sediul unității
Afișarea rezultatelor in urma selecției dosarelor 12.04.2017 orele 12.00 Sediul unității
Proba scrisă 20.04.2017 orele 09.00 Sediul unității
Proba practică 20.04.2017 orele 12.00 Sediul unității
Afișarea rezultatelor concursurilor 20.04.2017 orele 15.00 Sediul unității
Depunerea contestațiilor (se poate contesta doar nota obținută la lucrarea scrisă). 21.04.2017 orele
08.00 – 10.00 Sediul unității
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 21.04.2017 orele 12.00 Sediul unității

NOTĂ:
1. HG.286 / 2011, art.29, alin.3, lit.a
,, Sunt declarați admiși pentru proba practică, candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.
2. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba practică.
3. Se consideră ADMIȘI candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,
SECRETAR ȘEF CNET,
Jr.Banciulea Ion

Dosarul de concurs:

(1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresată conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;” Modificat de art.I pct.5 din HG 1027/2014
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.” Modificat de art.I pct.6 din HG 1027/2014.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,
SECRETAR ȘEF CNET,
Jr.Banciulea Ion

Publicat in: : Uncategorized